info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CETEX FASHION

Artikel 1. ALGEMEEN

PRIJZEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN DRUKFOUTEN.

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Cetex Fashion.
1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk
overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn. 1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Cetex Fashion en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Cetex Fashion.
1.4. Andere algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door Cetex Fashion niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Cetex Fashion is bevestigd.

Artikel 2. OVEREENKOMSTEN

2.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Cetex Fashion de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Cetex Fashion en deze algemene voorwaarden.
2.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de totale order alsnog wijzigingen worden verlangd, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q. opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Cetex Fashion bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen levertermijn komt door de wijziging te vervallen.

Artikel 3. PRIJZEN

3.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Cetex Fashion in rekening brengt, zijn de op het moment van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief BTW.
3.2. Bij een orderbedrag boven € 200,00 worden geen kosten in rekening gebracht voor het verzenden van de artikelen.
3.3. Indien de levering heeft plaatsgevonden zijn de artikelen verder voor verantwoording koper.
3.4. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de artikelen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Cetex Fashion gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt.

Artikel 5. BETALING

5.1. Betaling dient na ontvangst van de factuur binnen 30 dagen betaalbaar te zijn gesteld.
5.2. Cetex Fashion is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een (gedeeltelijke) vooruitbetaling van het totale factuurbedrag te verlangen.
5.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.
5.4. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Cetex Fashion alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.
5.5. Alle door Cetex Fashion gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij.
5.6. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien anders.

Artikel 6. ANNULERING

In geval van annulering door wederpartij zijn alle door Cetex Fashion ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Cetex Fashion ten gevolge van de annulering geleden schade.

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering is Cetex Fashion dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke: - er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Cetex Fashion kan worden toegerekend; - wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Cetex Fashion tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet; - wederpartij Cetex Fashion niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren.

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. Cetex Fashion zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
8.2. Cetex Fashion is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Cetex Fashion.
8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het Cetex Fashion aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het Cetex Fashion worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Cetex Fashion zijn verstrekt, heeft Cetex Fashion het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten tegen de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 9. GARANTIE/RECLAME

9.1. Cetex Fashion garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn.
9.2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Cetex Fashion in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde producten c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende twaalf maanden na levering. Deze garantiebepaling geldt eveneens, maar dan voor onbepaalde tijd, voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of fabricage van de geleverde zaken door Cetex Fashion dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door Cetex Fashion.
9.3. De garantieverplichting van Cetex Fashion vervalt indien de geleverde zaken door wederpartij onoordeelkundig wordt gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan een buitengewone belasting. - de geleverde zaken/de montage een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie; - de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Cetex Fashion op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt; - de schade is veroorzaakt doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Cetex Fashion; - wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Cetex Fashion heeft voldaan.
9.5. Indien wederpartij met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk reclameert, en zijn reclame door Cetex Fashion gegrond wordt bevonden, zal Cetex Fashion te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar eigendom worden) of repareren respectievelijk een prijsreductie verlenen.
9.6. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op.
9.7. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 10. KEURING

De zaken worden voor de aflevering door Cetex Fashion gecontroleerd. Wederpartij dient eveneens de artikelen direct na ontvangst te controleren.

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

11.1. Cetex Fashion is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: - wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; - wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet; - faillissement van wederpartij wordt aangevraagd; - het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd; - een onderhands akkoord wordt aangeboden; - op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;
11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Cetex Fashion passende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Cetex Fashion aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekort-schieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomsten.
12.2. Cetex Fashion is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde gevallen bevoegd de geleverde zaken die overeenkomstig het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Cetex Fashion voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden.
12.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Cetex Fashion te leveren. Hij is eveneens verplicht Cetex Fashion op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen.

Artikel 13. RETENTIERECHT

Cetex Fashion is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Cetex Fashion met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1. Cetex Fashion is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Cetex Fashion of leidinggevende ondergeschikten.
14.2. Cetex Fashion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen.
14.4. Cetex Fashion heeft te allen tijde het recht een schade aan de geleverde artikelen te repareren. Wederpartij dient Cetex Fashion hiertoe in de gelegenheid te stellen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

Artikel 15. OVERMACHT

15.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Cetex Fashion, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Cetex Fashion kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Cetex Fashion ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
15.2. Overmacht geeft Cetex Fashion het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

17.1. De vestigingsplaats van Cetex Fashion is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Cetex Fashion moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
17.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Cetex Fashion is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Cetex Fashion gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechten.By Cetex Fashion
Vareseweg 123
3047 AT Rotterdam
06-46531645
verkoop@petitvillain.com

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.